Kiến nghị về việc: Đăng ký Mã số mã vạch

Nguyễn Xuân Nghiêm - Ngày 10/08/2021 11:19

Nội dung kiến nghị :

Thủ tục hành chính đăng ký mã số mã vạch niêm yết là mức độ 4. Khi thực hiện thủ tục, tổ chức/doanh nghiệp vẫn được yêu cầu thực hiện theo 3 bước: nộp online/nộp bản giấy/nộp phí, và lấy mốc thời gian nhận nộp bản giấy để tính thời hạn 5 ngày để được cấp mã số. Như vậy, thủ tục trên thực tế thực hiện mới ở mức độ 2. Quý cơ quan cho hỏi là việc niêm yết như vậy và thực hiện như vậy có đúng không? Bao giờ thì thủ tục này hoàn toàn thực hiện theo mức độ 4? Trân trọng cảm ơn!

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

 Kính gửi: ông Nguyễn Xuân Nghiêm

Ngày 10/8/2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhận được Thông tin phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính đăng kí mã số mã vạch của ông Nguyễn Xuân Nghiêm, sau khi nghiên cứu, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổng cục) có ý kiến như sau:

1. Về việc xác định thủ tục hành chính cấp độ 4:

Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước đã quy định dịch vụ công cấp độ 1, 2, 3 và 4. Các bước thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận mã số mã vạch được tuân thủ theo các quy định về thủ tục cấp độ 4.

Đồng thời, thủ tục cấp giấy chứng nhận mã số mã vạch đã được phê duyệt là dịch vụ công cấp độ 4 tại Quyết định số 2260/QĐ-BKHCN ngày 20/8/2020 phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Về việc nộp hồ sơ bản giấy:

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, các biểu mẫu điện tử cần có chữ kí số và chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Tuy nhiên, một số tổ chức/doanh nghiệp không sử dụng chữ kí số hoặc thực hiện bản sao điện tử, do đó, để thuận tiện cho tổ chức/doanh nghiệp khi đăng kí thủ tục hành chính, Tổng cục xử lý cả các hồ sơ bản giấy. Trong trường hợp của ông Nguyễn Xuân Nghiêm, tổ chức/doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tuyến hoàn toàn với biểu mẫu điện tử có chữ kí số và chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định mà không cần nộp thêm hồ sơ bản giấy.

3. Về thời hạn thực hiện:

Theo Thông tư số 10/2020/TT-BKHCN của Chính phủ ngày 30/12/2020 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 3/12/2008 và nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 về sử dụng mã số, mã vạch, trong đó:

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về mã số, mã vạch quốc gia thông báo cho tổ chức, cá nhân để sửa đổi, bổ sung.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đóng đầy đủ các khoản phí Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch bản điện tử trong thời hạn 10 ngày hoặc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch bản điện tử trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Do đó, thời hạn 05 ngày từ mốc thời gian nhận nộp bản giấy là không có căn cứ. Thời hạn xử lý được tính kể từ khi hồ sơ được nộp đầy đủ và hợp lệ theo các quy định       .

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về thủ tục hành chính đăng kí mã số mã vạch, kính gửi ông Nguyễn Xuân Nghiêm được biết và thực hiện theo quy định pháp luật./.

File đính kèm: 2695.TĐC-PCTTra.pdf
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 214

PAKN đang xử lý 195

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In