Kiến nghị về việc: Quy định về thời gian giữ chức vụ của viên chức lãnh đạo, quản lý chuyên ngành khoa học công nghệ

PHẠM HOÀNG THÁI - Ngày 22/09/2022 09:23

Nội dung kiến nghị :

Kính gửi cán bộ phụ trách chuyên mục cán bộ công chức viên chức, Tôi tên Phạm Hoàng Thái, hiện là viên chức công tác tại Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TPHCM, trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ TPHCM. Tôi có một số thắc mắc về lĩnh vực cán bộ công chức viên chức như sau: Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định, thời hạn viên chức giữ một chức vụ quản lý không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Khoản 4 Điều 3 Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về luân chuyển cán bộ quy định: "Cán bộ giữ chức vụ không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp được hiểu là không giữ một chức vụ cấp trưởng (đối với cả chức danh bầu cử và bổ nhiệm) liên tục từ 8 năm trở lên ở cùng một địa phương, cơ quan, đơn vị". Chỉ thị số 13-CT/UBND, chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng, ban hành ngày 02 tháng 11 năm 2017 của UBND TPHCM. Tôi xin hỏi, căn cứ các quy định nêu trên có thể hiểu, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý không được quá hai nhiệm kỳ bao gồm cả cấp trưởng và cấp phó của một cơ quan, đơn vị, hay có thể áp dụng theo quy định của Đảng, chỉ đối với cấp trưởng không được giữ chức vụ không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp hay không? Theo Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định, thời hạn viên chức giữ một chức vụ quản lý không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Đơn vị tôi công tác theo chuyên ngành khoa học công nghệ, hiện tại qua tìm hiểu tôi chưa tìm thấy văn bản quy định cụ thể về công tác luân chuyển viên chức chuyên ngành khoa học công nghệ này. Như vậy chỉ viên chức lãnh đạo, quản lý giữ chức vụ cấp trưởng không được giữ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp mới được luân chuyển, còn cấp phó giữ hai nhiệm kỳ liên tiếp không được luân chuyển theo nghị định 115/2020 được hiểu là không áp dụng cho viên chức quản lý thuộc chuyên ngành khoa học công nghệ đúng không? Hay khi pháp luật chuyên ngành chưa quy định thì vẫn thực hiện theo chủ trương của Đảng, chỉ thị của thành phố và các văn bản pháp luật hiện có để phòng ngừa tham nhũng, phòng ngừa tiêu cực lợi ích nhóm? Hiện tại việc thực hiện luân chuyển tại đơn vị, cũng như trong phạm vi Sở khoa học công nghệ tôi thấy không đều đặn và tại đơn vị có viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý hơn 2 nhiệm kỳ liên tiếp.
Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 44

PAKN đang xử lý 52

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In