Kiến nghị về việc: Xin gửi lại: Đề nghị không xét tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6 cho cụm công trình của GS.TS Nguyễn Đình Tấn về "Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội . . . "

Đỗ Thiên Kính - Ngày 22/06/2021 11:54

Nội dung kiến nghị :

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ Tôi biết thông tin đăng trên Cổng thông tin điện tử (đăng ngày 07-4-2021) của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH & CN) về việc: “Lấy ý kiến về 44 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6”. Địa chỉ dưới đây: Lấy ý kiến về 44 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6 (most.gov.vn) Trong bản tin trên có hồ sơ về cụm công trình số 25NN trong danh sách đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về KH & CN với tiêu đề: “Cụm Công trình: Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội; Phân tầng xã hội hợp thức và công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay; Cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội và phát triển xã hội bền vững” (GS.TS Nguyễn Đình Tấn và các đồng tác giả. Cơ quan: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh). Sau khi đọc toàn văn “Báo cáo tóm tắt công trình nghiên cứu khoa học” trong hồ sơ về cụm công trình 25NN, tôi nhận thấy rằng khái niệm “Phân tầng xã hội hợp thức” là tư tưởng chính, là nội dung CỐT LÕI (NỀN TẢNG) trong cụm công trình này. Tôi đã phê phán khoa học về cái gọi là “Phân tầng xã hội hợp thức” của đồng nghiệp GS.TS Nguyễn Đình Tấn, đăng trên Tạp chí Xã hội học, số 4 (128)/2014, tr. 74-81: “Trao đổi về nghiên cứu phân tầng xã hội ở Việt Nam hiện nay” (tác giả Đỗ Thiên Kính). Địa chỉ bài viết gốc của tôi trong trang chủ chính thức của Viện Xã hội học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) dưới đây: http://ios.vass.gov.vn/noidung/TapChiXHH/Pages/baiviet.aspx?ItemID=138&fbclid=IwAR3umWAKqG3fXDYI2xXdh7JwUvjWfJAS5OU7wJ1L_wTg_bNr7Sa_7a4xe4o Bài viết phê phán trên đây của tôi từ năm 2014 đến nay (2021) vẫn còn nguyên giá trị phê phán. Bối cảnh và tóm tắt bài viết phê phán của tôi như sau: Trong một bài viết đăng trên Tạp chí Xã hội học, số 3 (111)/2010, tr. 6-12, tác giả Nguyễn Đình Tấn đã tự mình tổng kết và đúc rút lại thành 5 đóng góp cho sự phát triển lý luận về Cơ cấu xã hội và Phân tầng xã hội ở Việt Nam trong quá trình nghiên cứu của ông (cho đến năm 2010). Do vậy, tôi đã đọc hầu hết những ấn phẩm công bố của ông về chủ đề phân tầng xã hội nhằm để phê phán ông về cái gọi là “phân tầng xã hội hợp thức”. Trong đó, có ấn phẩm là cuốn sách: “Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội” NXB Lý luận chính trị, năm 2005 (tác giả Nguyễn Đình Tấn) trong cụm công trình 25NN đề cập ở trên. Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần cuốn sách này trong quá trình viết bài phê phán ông. Trong số 5 đóng góp của ông, có 3 đóng góp là 3 khái niệm mà tôi phê phán trong bài viết. Đó là 3 khái niệm: (1) “Phân tầng xã hội hợp thức” (PTXH-HT) và “Phân tầng xã hội không hợp thức” (PTXH-KHT), (2) “Giai tầng xã hội” và (3) “Tầng lớp xã hội “ưu trội”. Ba khái niệm này đều có trong cụm công trình số 25NN của GS.TS Nguyễn Đình Tấn. Qua sự phân tích, lập luận lô-gic và dẫn chứng, tôi đã phê phán, phủ nhận và bác bỏ tất cả 3 khái niệm này của ông; chứng minh cả 3 khái niệm trên của ông là SAI. Cụ thể hơn đối với khái niệm (1), tôi đã phê phán, phủ nhận và bác bỏ việc ông phân chia khái niệm “phân tầng xã hội” thành 2 khái niệm thành phần: “PTXH-HT” và “PTXH-KHT”. Khái niệm phân tầng xã hội là duy nhất và không thể phân chia được. Như vậy, bài viết phê phán của tôi đăng trên Tạp chí Xã hội học, số 4 (128)/2014, tr. 74-81: “Trao đổi về nghiên cứu phân tầng xã hội ở Việt Nam hiện nay” (tác giả Đỗ Thiên Kính) đã thể hiện sự phủ định 3 đóng góp (trong tổng số 5 đóng góp) của GS.TS Nguyễn Đình Tấn trong quá trình nghiên cứu của ông (cho đến năm 2010). Thế nhưng, theo tôi được biết, kể từ khi bài viết phê phán của tôi từ năm 2014 đến nay (2021), GS.TS Nguyễn Đình Tấn (và các đồng tác giả trong cụm công trình 25NN) không hề có bất kỳ bài viết nào hồi âm, phản biện lại bài viết đó của tôi để bảo vệ quan điểm của mình (mặc dù ông đã biết bài viết phê phán đó ngay từ khi chưa in). Điều này chứng tỏ rằng, rất có thể ông lựa chọn thể hiện “im lặng là sự đồng ý” và do vậy, ông không thể phản biện trở lại được. Hoặc là, cũng có thể ông phớt lờ bài viết phê phán của tôi. Đồng thời, ngay từ khi bài viết phê phán của tôi chưa in, ông đã gọi điện thoại cho tôi thể hiện sự mong muốn tôi rút bài viết lại để không đăng bài viết phê phán đó, bởi vì nó ảnh hưởng đến công việc của ông. Tôi đã trả lời đại ý rằng tôi không đáp ứng được mong muốn của ông, bởi vì đây là bài viết phê phán khoa học nhằm làm cho khoa học phát triển, đặc biệt là lĩnh vực xã hội học ở Việt Nam; rằng Ông có thể gửi đăng bài viết phản biện lại bài viết của tôi (nếu ông có thể phản biện trở lại được). Về điều này, tôi đã nói với nhiều đồng nghiệp trong cơ quan cách đây vài năm. Tiếp tục, tôi được biết ông lại gọi điện thoại đến Tạp chí Xã hội học thể hiện mong muốn Tạp chí không đăng bài viết phê phán của tôi, nhưng Tạp chí cũng không đáp ứng mong muốn của ông. Kể từ bấy giờ (2014) cho đến nay (2021), GS.TS Nguyễn Đình Tấn vẫn tiếp tục nghiên cứu dựa trên cơ sở cái gọi là “Phân tầng xã hội hợp thức”. Kết quả nghiên cứu mà ông đạt được là cụm công trình 25NN kể trên. Trên cơ sở bài viết phê phán của tôi đã dẫn ở trên, tôi đề nghị KHÔNG xét tặng Giải thưởng Nhà nước về KH & CN cho cụm công trình số 25NN kể trên của GS.TS Nguyễn Đình Tấn. Sở dĩ như vậy, bởi vì cái gọi là khái niệm (1) “Phân tầng xã hội hợp thức” và “Phân tầng xã hội không hợp thức” là nội dung CỐT LÕI (NỀN TẢNG) trong cụm công trình số 25NN đã bị tôi phê phán và bác bỏ. Đồng thời tôi cũng phê phán và bác bỏ khái niệm (2) “Giai tầng xã hội” và (3) “Tầng lớp xã hội “ưu trội” trong cụm công trình số 25NN. Tóm lại, tôi đã chứng minh trong bài viết phê phán của mình rằng cả 3 khái niệm trên đây trong cụm công trình của GS.TS Nguyễn Đinh Tấn là SAI. Ý kiến trên đây của tôi cũng đã được gửi tới Bộ Khoa học và Công nghệ. Cụ thể là gửi tới Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, Thứ trưởng Phạm Công Tạc (phụ trách công tác thi đua, khen thưởng), và Vụ trưởng Trương Hồng Dương (Vụ Thi đua - Khen thưởng), Bộ KH & CN. Đồng thời, ý kiến trên đây cũng đăng trên facebook cá nhân của tôi (Facebook, Facebook, Facebook) để lấy ý kiến rộng rãi trong giới đồng nghiệp xã hội học. Quý vị có thể tham khảo văn bản ý kiến của tôi đã gửi cho Bộ KH & CN ở địa chỉ dưới đây: https://drive.google.com/file/d/1NtT83iyokLq8bCwSYEznO4FdRXFzkL6b/view?usp=sharing Trong văn bản ở đường dẫn trên đây, còn có nhiều ý kiến của các đồng nghiệp khác nữa đều phê phán cái gọi là “phân tầng xã hội hợp thức” của GS.TS Nguyễn Đình Tấn. Do vậy, tôi kính gửi Bộ Khoa học và Công nghệ ý kiến, kiến nghị của tôi một lần nữa thiết tha đề nghị "KHÔNG xét tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6 cho cụm công trình của GS.TS Nguyễn Đình Tấn". Tôi xin trân trọng cám ơn! Đỗ Thiên Kính

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Kính gửi ông Đỗ Thiên Kính,

Do nội dung phản ánh, kiến nghị của Quý ông không thuộc một trong các nội dung phản ánh, kiến nghị tại Điều 5 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; căn cứ Điều 9 Nghị định 20/2008/NĐ-CP ngày 31/10/2017, được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 2 Nghị định 92/2017/NĐ-CP, Bộ Khoa học và Công nghệ từ chối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của Quý ông tại Hệ thống.

Tuy nhiên, phản ánh, kiến nghị này liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KH&CN, do đó, Bộ sẽ chuyển phản ánh, kiến nghị đến đơn vị có thẩm quyền giải quyết để xử lý theo yêu cầu.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Quý ông biết.

Trân trọng cảm ơn!

Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 34

PAKN đang xử lý 22

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In