Kiến nghị về việc: Hướng dẫn về hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ

Trung tâm ứng dụng và thống kê Khoa học và Công nghệ - Ngày 24/09/2021 09:39

Nội dung kiến nghị :

Trung tâm hiện được Sở Khoa học và Công nghệ giao tham mưu cho Sở để trả lời cho các đơn vị Cục thuể Quảng Ninh, Chi cục thuế Hạ Long, Trung tâm Quan trắc và phân tích môi trường về dịch vụ hoạt động khoa học và công nghệ áp dụng mức thuế 5% theo Luật Thuế Giá trị Gia tăng. Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời về nội dung của các đơn vị hỏi theo văn bản kèm theo
File đính kèm: VB.pdf

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ thì Tổ chức khoa học và công nghệ là tổ chức có chức năng chủ yếu là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai và phát triển công nghệ, hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ, được thành lập và đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật”

Căn cứ nội dung Công văn số 1657/CT-TTKT2 ngày 09/3/2020 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh thì Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực tư vấn, dịch vụ khoa học và công nghệ về môi trường. Đồng thời, tổ chức khoa học và công nghệ có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

Vì vậy, để xác định các hoạt động Trung tâm thực hiện có đúng lĩnh vực đã được cấp và loại hình dịch vụ khoa học và công nghệ hay không cần căn cứ cụ thể từng nội dung hợp đồng mà Trung tâm đã thực hiện.

 

Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 106

PAKN đang xử lý 144

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In