Kiến nghị về việc: Quy định về thời gian giữ chức vụ của viên chức lãnh đạo, quản lý chuyên ngành khoa học công nghệ

PHẠM HOÀNG THÁI - Ngày 26/12/2022 14:02

Nội dung kiến nghị :

-Kính gửi Bộ Khoa học và Công nghệ Tôi tên Phạm Hoàng Thái, hiện là viên chức công tác tại Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TPHCM, trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ TPHCM. Tôi có một số thắc mắc về lĩnh vực cán bộ công chức viên chức như sau: -Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định, thời hạn viên chức giữ một chức vụ quản lý không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành. - --Khoản 3 Điều 3 Quy định số 65-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương quy định về luân chuyển cán bộ: "Cán bộ giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp là người giữ chức vụ cấp trưởng liên tục từ 8 năm trở lên ở cùng một địa phương, cơ quan, đơn vị", ngày 28/04/2022. -Luật số: 36/2018/QH14, Luật phòng_chống tham nhũng, ngày 20 tháng 11 năm 2018 -Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, quy định một số điều và biện pháp thực hiện luật phòng, chống tham nhũng, ngày 01 tháng 07 năm 2019 -Chỉ thị số 15-CT/UBND, chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng,của UBND TPHCM. Tôi xin hỏi, căn cứ các quy định nêu trên có thể hiểu, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý không được quá hai nhiệm kỳ bao gồm cả cấp trưởng và cấp phó của một cơ quan, đơn vị, hay có thể áp dụng theo quy định của Đảng, chỉ đối với cấp trưởng không được giữ chức vụ không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp hay không? Theo Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định, thời hạn viên chức giữ một chức vụ quản lý không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Đơn vị tôi công tác theo chuyên ngành khoa học công nghệ, hiện tại qua tìm hiểu tôi chưa tìm thấy văn bản quy định thời hạn giữ chức vụ quản lý của viên chức chuyên ngành khoa học công nghệ này. Như vậy theo nghị định 115/2020 được hiểu là có áp dụng cho viên chức quản lý thuộc chuyên ngành khoa học công nghệ không? Hay khi pháp luật chuyên ngành chưa quy định thì vẫn thực hiện theo chủ trương của Đảng, chỉ thị của thành phố và các văn bản pháp luật hiện hành cụ thể là nghị định 115/2020 để phòng ngừa tham nhũng, phòng ngừa tiêu cực lợi ích nhóm? Hiện tại việc thực hiện luân chuyển tại đơn vị, cũng như trong phạm vi Sở khoa học công nghệ tôi thấy không đều đặn và tại đơn vị có viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý hơn 2 nhiệm kỳ liên tiếp, thấm chí hơn 3 nhiệm kỳ.

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời :

Kính gửi Quý Công dân_Phạm Hoàng Thái;

Địa chỉ: số 02, Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;

Ngày 30/12/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã gửi Quý công dân Công văn số 4148/BKHCN-TCCB để trả lời phản ánh, kiến nghị về thời hạn giữ chức vụ của viên chức lãnh đạo, quản lý chuyên ngành khoa học và công nghệ.

Công văn số 4148/BKHCN-TCCB được đính kèm theo nội dung trả lời trong Hệ thống này.

Trân trọng./.

Tra cứu thông tin PAKN
Thông báo

1. Hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về:

2. Hệ thống không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Tình hình xử lý PAKN

PAKN đã trả lời 248

PAKN đang xử lý 199

Skip Ribbon Commands Skip to main content

Help (new window)
Sign In